Kurt presenterar ett andäktigt lyssnade möte valberedningens förslag...eller nåt.

SSJ - Årets årsmöte 2015- ny styrelse

Den 6 mars var det dags för stadgeenligt årsmöte. I år liksom förra året hölls möte på Sajens Mat och Möten med den skillnaden att Sällskapet förfogade över hela restauranten. Efter sedvanlig möjlighet att hälsa och snacka runt kallades de 30 deltagarna till dukade bord för att genomföra årsmötet. Genom Connys försorg var alla deltagare försedda med ett underlag innehållande alla väsentlig fakta och information kring verksamheten 2014. Dagordningen följdes till punkt och pricka förutom en liten snubbling på §4, som snabbt rättades till. I snabb takt avverkades sålunda formaliteter kring röstlängd och föredragningslistans innehåll med tillägg från styrelsen av några övriga frågor. Revisorerna godkände Sällskapets räkenskaper efter att påtalade anmärkningar kring osignerade underlag åtgärdats och föreslog att ansvarsfrihet skulle beviljas. Mötet tillstyrkte detta och styrelsen kunde andas ut. Ekonomin i Sällskapet är god.

Till skillnad från tidigare år presenterade styrelsen en verksamhetsplan för hela kommande år 2015, om än preliminär. Mötet godkände denna och uppmanades att inte betrakta den som ristad i sten, utan gärna komma med förslag till nya eller ändrade aktiviteter.

Kurt Bertilsson presenterade valberedningens förslag till ny styrelse och revisorer. Mötet valde enligt förslaget. Mötet visade sin uppskattning av valberedningens arbete genom att föreslå den till omval, vilket bifölls.


Valda funktionärer från vänster till höger Roy Karlsson, revisor, Johan Lutgård, revisor, Christer Royard, banansvarig, Kjell Adelsund, ordförande, Anders Claesson, kassör, Kurt Bertilsson, valberedningen, Conny Månsson, sekreterare. Saknas på bilden gör Peter Karlsson, styrelseledamot, Göran Larsson adjungerad webmaster och Anders Lofthammar, valberedningen

Under övriga frågor avhandlades följande:
Time Attack, förenklad tävlingsform. Har skärskådats av ordförande och banansvarig resulterande i förslag att SSJ skall avstå att organisera egna aktiviteter, utan uppmuntra medlemmarna att delta i av andra seriöst ordnade tävlingstillfällen. Godkändes.
SBF kommer att 'tvinga' in alla sina föreningar i ett nytt licens- och tävlingstillståndssystem kallat LOTS. Baseras på IdrottOnline, ett webbaserat system, som av Riksidrottsförbundet kostnadsfritt ställs till alla medlemsföreningars förfogande. Styrelse uppdrogs att jobba vidare med systemet med inriktning mot att även använda det som medlemsregister. Användning av personnummer är ett krav, som inte avskräckte mötet, utan godkändes..
Familjemedlemskap omfattar medlemmar på samma adress. I medlemsregistret registreras enbart en person om inte fler innehar SBF-licens. Då registreras även dessa och skall betala medlemsavgift. Godkändes.
Styrelsen önskar förenkla utskick av kallelse till årsmöte och uppmaning att betala medlemsavgiften i tid. Endast använda mailutskick och skippa medlemskort. Styrelsen uppdrogs att undersöka om LOTS-systemet kan bidra till att lösa både utskick av 'faktura' och medlemskort.
Roy Karlsson tog upp fråga om aktiv föryngring av medlemskadern. Diskuterades. Styrelsen menade att sådan sker, om än långsamt, och avser inte göra några riktade aktiviteter.

Det formella årsmötet avslutades och deltagarna bjöds hugga in på Pytt i pannan med tillbehör.

Kjell