• Hem
  • Bankörning

Bankörning

Regler vid SSJ:s bankörningar – Version 4 (reviderade 2020-07-09 kursiv text)

SSJ’s bankörningar arrangeras enligt Svenska Bilsportsförbundets regler för racing: RA 1.4.1 och 1.4.2 Träning/Testkörning resp Prova bilsportarrangemang med vederbörligt tillstånd från SBF, som söks inför varje arrangemang.

GATBIL

Bil, registrerad, besiktad, försäkrad, skattad och i övrigt tillåten att köra på gatan. Alla biltyper är välkomna oavsett ålder, motorstyrka och utförande. På banträffarna körs allt från 'Svensonbilar'  till tävlingsfordon.

Fordonets skick

Bilen måste vara skattad, försäkrad och besiktigad. Den måste även i övrigt uppfylla alla krav för att få framföras på allmän väg.

Cabbar/öppna bilar. Är tillåtna om bilarna är utrustade med nackskydd/störtbågar. Cab skall vara uppfälld vid körning. Fönster på förarsidan stängt.

Däck

För att få köra på banträff måste däcken vara godkända för körning på allmän väg. Det innebär att de måste ha ett minsta mönsterdjup på 1,6mm. R-däck är tillåtna. 

Bromsar

Den svagaste punkten på bilen är oftast bromsarna. De blir mycket varma eftersom de kanske tvingas jobba mer än de konstruerats för. Den del av bromsarna som nästan alltid ger upp först är bromsvätskan. Det är därför viktigt att byta bromsvätska regelbundet (vartannat år)

TÄVLINGSFORDON berättigat att delta

Bil avsedd och godkänd för tävling med för innevarande år gällande vagnbok/-pass. Däck enligt för tävlingsklassen godkända, d v s även slicks.

Ljud

Förutsättningen för att tillåtas fortsätta med bankörning är att den inte stör närliggande bebyggelse. Det innebär max 55dB i den bebyggelsen, vilket antas klaras om man understiger 95dB vid förbifart på banan, vilket i sin tur antas klaras om man understiger 100 dB vi mätning 45°och 0,5m bakom avgasrörets mynning vid 4500 rpm. Ljudmätning sker vid banträffar normalt vid förbifart och fordon, som inte uppfyller ljudkraven avvisas.

Säkerhetsbesiktning

Bilen skall genomgrå en enkel säkerhetsbesiktning innan den tillåts köra ut på banan.

SSJ förbehåller sig rätten att oinskränkt avvisa fordon som underkänns vid besiktningen.

Besiktningen utförs av deltagande förare själv s k självbesiktning enligt bifogade formulär(längst ned i texten), som erhålls vid incheckning. 

Förare

Formella krav - Förutom körkort och medlemskap i Sällskapet eller av Sällskapet inbjuden klubb måste man ha racinglicens utfärdad av Svenska Bilsportsförbundet. Om man vill prova på banköring en gång behöver man inte ha tagit licens i förväg. Man kan istället genomgå en snabb utbildning på plats och få en så kallad prova-på-licens utfärdad.  

Klädsel

Som förare skall man bära heltäckande bomullsklädsel.

Hjälm -Man måste bära hjälm avsedd för bil-eller mc-bruk.

Bälte-Man måste ha säkerhetsbälte på sig.

Övriga krav - Det finns inga övriga krav på personlig utrustning. Men det är bra att ha bekväma och inte för tjocka skor med sluten häl på sig. Rekommendation att använda handskar.   

Rekommenderad sittställning

 Man skall sitta med lätt böjda knän vid helt nedtrampad koppling. Man skall i övrigt sitta upprätt med skulderbladen i ryggstödet samtidigt som man med rak arm kan vika ner handflatan bakom ratten.

KÖRNING 

Tävlingskörning är förbjudet vid SSJ:s bankörningar. Som deltagare har man inga rättigheter, bara skyldigheter. Vid passeringar (omkörningar), det enda tillfälle då bilar tillåts vara inom varandras riskområde, skall stor försiktighet och stor tydlighet iakttagas. Som deltagare skall man också vara mycket uppmärksam, inte bara framåt, utan också i backspegeln. Som ifattkörd förare skall du släppa bilar förbi dig. Som upphinnande skall du ligga kvar bakom den du hunnit ifatt tills du blir förbisläppt. Det är inte tillåtet att ``bromsa sig förbi" en annan deltagare bara för att han brustit i sin uppsikt bakåt. Bankörning är roligt och utvecklande. Det ger bättre förare som kan hantera sina bilar mer säkert.

Väjningsregel

Omkörning är tillåten både till höger&vänster. Den som kör om framförvarande är huvudsakligen ansvarig för manövern såsom upphinnande. Men även den som blir passerad är skyldig att hjälpa till. Använd blinkers för extra tydlighet. Kör med marginal. Med andra ord: Om möjligt, släpp förbi snabbare bilar innan kurvan - inte efter!

Passagerare

Det är inte tillåtet att ta med sig passagerare. (Undantag görs för Arrangörsbilar, Spårvalsbilar & Instruktörsbilar eller då Övningsledare så medger)  

Depå

 I Depå gäller promenadfart. 

ANSVAR 

SSJ eller utsedd träffledning påtar sig inget ansvar för material- eller personskador uppkomna under banträffarna. Deltagarna är personligt ansvariga för skador de befunnits åsamka på egna eller andras bilar, bananläggning mm. Utgå från att försäkringsbolagen har friskrivit sig från allt ansvar för skador på fordon.

 LICENSKRAV 

För att få köra i av SSJ arrangerat banmöte måste man ha licens utfärdad av SBF.   Se särskilt avsnitt 

FLAGGOR 

Flaggsignaler är viktiga och egentligen det enda sätt du som förare kan få information om att något oväntat inträffat. Lär dig därför var flaggposteringarna fi nns och kom ihåg att titta efter flaggvakterna när du kör.  

Gul flagg – används när något inträffat. Om du ser en gulflagg sänk farten rejält och var beredd på att stanna. Omkörningsförbud råder vid gulflagg.  

Röd flagg – banpasset avbryts i förtid. Kör färdigt varvet in i depå i lugnt tempo.   Svart/vit flagg – används för att visa att banpasset är avslutat. Kör färdigt varvet in i depå i lugnt tempo.  

Svart flagg – riktas till dig som enskild förare och betyder att du ovillkorligen skall köra in i depå nästa varv.  

DAGSSCHEMA 

En banträffsdag ser oftast ut som följer. 09.30 - Samling, kontroll av fordon och förare. 10.45 - Förargenomgång, obligatorisk. 11.00-16.00 Bankörningspass i varierande längd men oftast mellan 10- 20 minuter. Avbrott görs för byte av flagg-/grindvakter.  

INCIDENT

Styr av rakt!- Om man inser att man inte kommer hinna bromsa inför en kurva så gäller att styra av med hjulen pekandes rakt fram. Om man försöker svänga är risken mycket stor att man börjar rulla. Samma gäller om man råkar komma utanför banan. Kör vidare rakt fram och ta ner farten. Styr sedan upp på banan igen när farten är rimlig.  

ORGANISATION  - Ansvar

Övningsledare

Banträffarna leds av en Övningsledare. Han/Hon har oinskränkt befogenhet att värna säkerheten på banan. Det innebär att övningsledaren kan tillrättavisa(i extremfallet avvisa) en förare som uppenbart kör över sin förmåga eller inte följer SSJ:s regler och bestämmelser.

Administrativt banträffansvarig

Är ansvarig för organisationen av banträffen..

Förutom övningsledaren finns det alltid diverse funktionärer runt banan. Vid huvudpostering, som alltid ligger vid utsläppet på banan, finns den som är ansvarig för varje banpass. Det är därifrån som bilarna släpps ut och det är därifrån avflaggning sker. Runt banan finns sedan flagg- och radioposteringar som skall varna annalkande bilar för faror och rapportera incidenter till huvudposteringen.  

Flaggvakt/Grindvakt

Skall ha grundläggande kunskap/information om de flaggor som används. Deras betydelse och användning (i huvudsak Gul flagg)

GRUPPINDELNING 

Gatbil

Förare med Prova Bilsport - licens, förare med nytagen licens, samt förare som kör första gången på bana(n). Får grundläggande instruktion.  

Förare som deltagit i SSJ:s regi vid ett flertal tillfällen eller har god vana från den aktuella banan. Får mer avancerad instruktion.

Förare med mycket god vana från SSJ:s banmöten eller tävlingskörning.  Är kompetenta att hålla hög fart och göra korrekta spårval.

Tävlingsfordon med för innevarande år gällande vagnbok/-pass 

Fordon med öppna hjul tilldelas särskilda körpass

Licensalternativ på banmöte arrangerat av SSJ

Som framgår av SSJ’s regler för bankörning  kräver deltagandet i banmöte innehav av en förarlicens utfärdad av Svenska Bilsportförbundet (SBF www.sbf.se)

Skälet till detta krav är att personansvars- och personförsäkringsfrågorna för deltagande förare och ansvariga arrangörer från SSJ’s sida skall vara kristallklara, i synnerhet den dag en allvarlig olycka inträffar.

Licens införskaffas vid behov av den enskilde på idrottonline/LoTS eller SBF's App Svensk Bilsport. Finns att ladda ned från App Store (IOS) och Google Play (Android). Licensen skall alltid vara minst av kategori Racing och gälla för innevarande år. Licensen kan vara kombinerad med annan sportgren inom SBF t ex Rally, Go Cart ...men skall alltid ha Racing som delmängd. Den skall alltid uppvisas och kontrolleras av arrangören vid ankomstanmälan till banmöte. Kvitto på betald licens gäller ej som licens.

Ett nytt licensalternativ är att deltagare, som innehar en giltig men ännu ej utlöst(betald) licens hos SBF, tillåts köra på Prova Bilsport-licens.

Från dessa regler finns inga undantag. Ingen SSJ-funktionär, oavsett funktion, kan bevilja undantag. Ej heller SBF-funktionär, d v s övnings-/tävlingsledare, domare, licensansvarig kanslist eller annan funktion. Ta fasta på detta och se till att komma med giltigt licensalternativ till banmötet. Annars kommer deltagande ovillkorligen att nekas.

Sportvagnssällskapet i Jönköping är medlem i SBF. Detta är grundat på ett beslut fattat i extra årsmöte i föreningen 2003-11-21 och syftar bl a till att klart definiera formerna för av Sällskapet arrangerade banmöten

SSJ’s banmöten arrangeras strikt enligt SBF’s reglemente för Träning utan tidtagning och som Prova Bilsport. Detta har i ett par olycksfall med omfattande sakskador bevisats vara en styrka även mot försäkringsbolagen. Trots att dessa friskrivit sig från alla sakskador, som uppkommer vid körning på inhägnat område (tävlingsbanor).

 

Formulär/Protokoll Egenbesiktning av bil samt personlig skyddsutrustning vid SSJ banträffar

Detta formulär ska fyllas i på plats efter genomgång av punkterna, signeras och sedan lämnas till incheckningen. Det är varje förares skyldighet att själv kontrollera att samtliga krav nedan är uppfyllda. Av SSJ utsedd besiktningsman kan ta stickprov under hela banträffen. Läs noga Regler för SSJ:s bankörningar som finns under fliken Bankörningpå SSJ:s hemsida. Kontrollera nedanstående punkter och bekräfta med X:

☐ Bromsljus samt blinkers fram och bak; hela och fungerar.

☐ Min bil har inga synliga läckage av några vätskor.

☐ Bromsar och bromsvätska: Nivå och ålder (bör ej vara äldre än 2 år).

☐ Däck alt 1: Gatbilar godkända för allmän väg; min 1,6 mm mönsterdjup. Lufttryck kontrollerat.

☐ Däck alt 2: Tävlingsbilar med för innevarande år godkänd vagnbok/-pass; slicks eller racedäck.

☐ Batteri: Väl fastsatt i bilen.

☐ Stol: Väl fastsatt i bilen.

☐Bälte: Minst 3-punktsbälte.

☐ Båge eller bur i öppen bil.

☐ Töm bilen (kupé samt bagageutrymme) på alla lösa föremål.

☐ Hjälm skall finnas och skall användas väl fastsatt under all körning på banan.

☐ Kläder: Heltäckande av bomull eller motsvarande flamsäkert material.

☐ Om kamera används skall den vara väl fastsatt. Sugkopp inte tillåtet.

☐ Jag har läst Regler för SSJ:s bankörningar och noterat de ljudkrav som gäller för aktuell bana.

 

Banträff

 

 

Datum

Förarens namn

 

Bilmärke/modell

 

 

Bilens reg.nr

Förarens underskrift