Kallelse Årsmöte 2017 Sportvagnssällskapet i Jönköping Tid: Fredagen den 3 mars 2017 kl: 18.00

Plats: Sajens mat & möten, Science Park Konferenscenter Gjuterigatan 9, Huvudentrén
553 18 Jönköping

Förtäring: Pajbuffé, västerbottenost & köttfärspajer, bröd, sallad, kaffe/kaka.

Deltagare: Alla registrerade medlemmar i föreningen äger rätt att delta.

Föredragningslista: Medföljer detta utskick.

Förslag att behandlas på årsmötet mottas tacksamt och senast 4 veckor före mötet, så att styrelsen kan förbereda ett skriftligt yttrande till mötet

Synpunkter och önskemål på/om styrelsens framtida sammansättning lämnas snarast till valberedningen Kurt Bertilsson kurt.bertilsson@telia.com och/eller Anders Lofthammar lofthammar@telia.com

Anmälan: conny.mansson@huskvarna.folketspark.com
(anmälan endast om du/ni vill äta efter årsmötet

Varmt välkomna önskar Styrelsen !

Betalning av medlemsavgift 2017
Den är 200 SEK. Vänligen betala snarast och senast den 15 februari.
Föreningens plusgiro är 353 457-5. Kom ihåg att ange namn på inbetalnings eller i meddelande vid betalning via internet. Annars riskeras pengarna att behandlas som anonymt ekonomiskt bidrag och bidragsgivaren att försvinna ur rullarna.

Adress- eller andra matrikeländringar kan meddelas när som helst muntligt eller helst via mail till kassören eller ordföranden.

OBS inbetalningskort skickas inte ut. OBS inbetalningskort skickas inte ut. OBS inbetalningskort skickas inte ut. OBS inbetalningskort skickas inte ut.
Medlemskort/intyg endast på särskild begäran av kassör.

SPORTVAGNSSÄLLSKAPET I JÖNKÖPING Föredragningslista enligt 21 § i stadgarna
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10.(Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.)
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
c) 2 revisorer (jämte suppleanter) för en tid av ett 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
d) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;
e) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud);.
(Smålands BF, Miljöombud, Motoralliansen)
13. Övriga frågor.
Information om färdiga programpunkter och inbjudningar att deltaga i evenemang 2017

Styrelsen för Sportvagnssällskapet i Jönköping (SSJ ), som 2016 haft följande sammansättning:
Ordförande: Kjell Adelsund
Kassör: Anders Claesson
Sekreterare: Conny Månsson
Ledamot: Peter Karlsson
Ledamot: Christer Royard
Webmaster: Göran Larsson Adjungerad