Regler vid SSJ:s bankörningarGATBIL
Gatbil-en vanlig bil, registrerad, besiktad, försäkrad, skattad och i övrigt tillåten att köra på gatan. Alla biltyper är välkomna oavsett ålder, motorstyrka och utförande. På banträffarna körs allt från familjebilar till sportbilar. Fordonets skick- Bilen måste vara skattad, försäkrad och besiktigad. Den måste även i övrigt uppfylla alla krav för att få framföras på vanlig väg. Den måste t.ex. ha ett godkänt mönsterdjup i däcken. Cabbar/öppna bilar- Är tillåtna om bilarna är utrustade med Original aktiva nackskydd/störtbågar. Däck- För att få köra på banträff måste däcken vara godkända för körning på allmän väg. Det innebär att de måste ha ett minsta mönsterdjup på 1,6mm. R-däck är tillåtna.

Bromsar - Den svagaste punkten på bilen är bromsarna. De blir mycket varma eftersom de tvingas jobba mer än de egentligen konstruerats för. Den del av bromsarna som nästan alltid ger upp först är bromsvätskan. Det är därför viktigt att byta bromsvätska regelbundet (vartannat år) Ljud- Förutsättningen för att tillåtas fortsätta med bankörning är att den inte stör närliggande bebyggelse. Det innebär max 55dB i den bebyggelsen, vilket antas klaras om man understiger 95dB vid förbifart på banan, vilket i sin tur antas klaras om man understiger 100 dB vi mätning 45°och 0,5m bakom avgasrörets mynning vid 4500 rpm. Ljudmätning sker vid banträffar normalt vid förbifart och fordon, som inte uppfyller ljudkraven avvisas. Bilenkan komma att besiktas innan den tillåts köra ut på banan. SSJ förbehåller sig rätten att oinskränkt avvisa fordon som underkänns vid besiktningen. Bilen skall vara tömd på lösa föremål i såväl kupé som bagageutrymme.

Förare Formella krav - Förutom körkort och medlemskap i klubben måste man ha racinglicens utfärdad av Svenska Bilsportsförbundet. Om man vill prova på banköring en gång behöver man inte ha tagit licens i förväg. Man kan istället genomgå en snabb utbildning på plats och få en så kallad prova-på-licens utfärdad. Klädsel-Som förare skall man bära heltäckande bomullsklädsel. Hjälm -Man måste bära hjälm avsedd för bil-eller mc-bruk. Bälte-Man måste ha säkerhetsbälte på sig. Rekommenderad sittställning - Man skall sitta med lätt böjda knän vid helt nedtrampad koppling. Man skall i övrigt sitta upprätt med skulderbladen i ryggstödet samtidigt som man med rak arm kan vika ner handfl atan bakom ratten. Övriga krav - Det fi nns inga övriga krav på personlig utrustning. Men det är bra att ha bekväma och inte för tjocka skor med sluten häl på sig. Rekommendation att använda handskar.

KÖRNING
Tävlingskörning är förbjudet vid SSJ:s bankörningar. Som deltagare har man inga rättigheter, bara skyldigheter. Vid passeringar (omkörningar), det enda tillfälle då bilar tillåts vara inom varandras riskområde, skall stor försiktighet och stor tydlighet iakttagas. Som deltagare skall man också vara mycket uppmärksam, inte bara framåt, utan också i backspegeln. Som ifattkörd förare skall du släppa bilar förbi dig. Som upphinnande skall du ligga kvar bakom den du hunnit ifatt tills du blir förbisläppt. Det är inte tillåtet att ``bromsa sig förbi" en annan deltagare bara för att han brustit i sin uppsikt bakåt. Bankörning är roligt och utvecklande. Det ger bättre förare som kan hantera sina bilar mer säkert. Väjningsregel - Omkörning är tillåten både till höger&vänster. Den som kör om framförvarande är huvudsakligen ansvarig för manövern såsom upphinnande. Men även den som blir passerad är skyldig att hjälpa till. Använd blinkers för extra tydlighet. Kör med marginal. Med andra ord: Om möjligt, släpp förbi snabbare bilar innan kurvan - inte efter! Passagerare- Det är inte tillåtet att ta med sig passagerare. (Undantag görs för Arrangörsbilar, Spårvalsbilar & Instruktörsbilar eller då Övningsledare så medger)

Depå - I Depå gäller promenadfart.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 

ANSVAR
SSJ eller utsedd träffledning påtar sig inget ansvar för material- eller personskador uppkomna under banträffarna. Deltagarna är personligt ansvariga för skador de befunnits åsamka på andras bilar, bananläggning mm

LICENSKRAV
För att få köra i SSJ måste man ha licens utfärdad av SBF.

FLAGGOR
Flaggsignaler är viktiga och egentligen det enda sätt du som förare kan få information om att något oväntat inträffat. Lär dig därför var flaggposteringarna fi nns och kom ihåg att titta efter fl aggvakterna när du kör.

Gul flagg – används när något inträffat. Om du ser en gulflagg sänk farten rejält och var beredd på att stanna. Omkörningsförbud råder vid gulflagg.

Röd flagg – banpasset avbryts i förtid. Kör färdigt varvet in i depå i lugnt tempo.

Svart/vit flagg – används för att visa att banpasset är avslutat. Kör färdigt varvet in i depå i lugnt tempo.

Svart flagg – riktas till dig som enskild förare och betyder att du ovillkorligen skall köra in i depå nästa varv.

DAGSSCHEMA
En banträffsdag ser oftast ut som följer. 09.00-09.30 Förargenomgång, obligatorisk. 09.30-16.00 Bankörningspass i varierande längd men oftast mellan 10- 20 minuter. Avbrott görs för byte av fl aggvakter.

INCIDENT
Styr av rakt!- Om man inser att man inte kommer hinna bromsa inför en kurva så gäller att styra av med hjulen pekandes rakt fram. Om man försöker svänga är risken mycket stor att man börjar rulla. Samma teori gäller om man råkar komma utanför banan. Kör vidare rakt fram och ta ner farten. Styr sedan upp på banan igen när farten är rimlig.

ORGANISATION
Övningsledare- Banträffarna leds av en Övningsledare. Han/Hon har oinskränkt befogenhet att värna säkerheten på banan. Det innebär att övningsledaren som är ansvarig för banträffen kan tillrättavisa(i extremfallet avvisa) en förare som uppenbart kör över sin förmåga eller inte följer SSJ:s regler och bestämmelser. Övningsledaren är även i övrigt ansvarig för banträffen och skall styra organisationen av densamma. Förutom övningsledaren finns det alltid diverse funktionärer runt banan. Vid huvudpostering, som alltid ligger vid utsläppet på banan, finns den som är ansvarig för varje banpass. Det är därifrån som bilarna släpps ut och det är därifrån avfl aggning sker. Runt banan finns sedan flagg- och radioposteringar som skall varna annalkande bilar för faror och rapportera incidenter till huvudposteringen.

GRUPPINDELNING
Förare med Prova på Licens samt förare som kör första gången på bana. Får grundläggande instruktion.

Förare som deltagit i SSJ:s regi vid ett flertal tillfällen eller har god vana från den aktuella banan. Får mer avancerad instruktion.

Förare med mycket god vana från SSJ:s banmöten. Är kompetenta att hålla hög fart och korrekta spår.

 

_________________________________________

Licensalternativ